Felles garasjeanlegg og parkering

Hver seksjonseier har eksklusiv bruksrett over én nummerert parkeringsplass i garasjeanlegget. Kun registrerte kjøretøy kan hensettes i garasjeanlegget.  Reparasjoner, tomgangskjøring og vask av bil er ikke tillatt i garasjeanlegget. Skifting av dekk er tillatt.

I forbindelse med parkeringsplass kan kun et begrenset antall gjenstander med tilknytning til kjøretøy oppbevares, slik som ett sett dekk og takstativ/skiboks eller liknende. Oppbevaring av drivstoffkanner, oljeflasker og annet brannfarlig materiale er strengt forbudt.
ETABLERING AV STRØMUTTAK FOR EL-BIL
Beboer som ønsker å installere strømuttak for El-bil på sin garasjeplass i sameie må søke skiftelig til styret om dette.  Styret vil normalt imøtekomme en slik søknad med følgende retningslinjer:

  • Beboer dekker selv de påløpne kostnader for installasjonen som skal gjøres av godkjent installatør.
  • Det skal monteres eget telleverk for KWH- forbruk som vil danne grunnlag for fakturering fra sameiet 2 ggr. pr. år.


PORTÅPNER

Bestilles av Andersen Elektro
Telefon:  67 13 35 00
Skuiveien 41, 1339 Vøyenenga
post@anderson-elektro.no

 

KRAV OG RETNINGSLINJER FORBRUK AV FELLES GARASJEANLEGG, UTARBEIDET AV ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN.
Ut fra den trussel en brann kan innebære for skade på liv og helse skal byggverk plasseres i risikoklasser ut i fra bruksområdet. Risikoklassene legges til grunn for prosjektering og utførelse av byggverket for å sikre rømning og redning. Risikoklassene er definert i teknisk forskrift. Forskjellig type bruk blir normalt skilt med branncellebegrensende bygningsdeler. Aktsomhetsparagrafen Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 § 5 angir den enkeltes plikter til å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

Krav og retningslinjer:

  • Det er kun bilen og bilens naturlige tilbehør som skal anbringes på parkeringsplassen. Med bilens naturlige tilbehør menes takgrind/ skistativ/ skiboks og ett sett med dekk.
  • Det er ikke tillatt å lagre brannfarlig gass i underjordiske garasjer/ kjellere.
  •  Det er ikke tillatt å utføre bilreparasjoner eller brannfarlige arbeider av noe slag.
  • Garasjeanlegg må enten ha håndslokkeapparat eller egnet brannslange som rekker inn i alle rom. Håndslokkeapparat må minst tilfredsstille effektivitetsklasse 21A. Slokkeutstyret skal være tydelig markert med skilt.
  •  Garasjeanlegg skal normalt ha ledesystem i samsvar med NS 3926 «Visuelle ledesystemer for rømning av byggverk.»
  •  Tekniske installasjoner som slokkeutstyr, brannklassifiserte dører, brannporter, sprinkler, brannalarmanlegg, røykventilasjon etc. skal fungere som forutsatt og må ettersees/ kontrolleres jevnlig.
  • Det bør ikke oppbevares brannfarlige væske i garasjeanlegget. Bruker/ eier er ansvarlig for at disse krav og retningslinjer blir fulgt.